ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı (13.01.2021)
Geri
2021-01-13

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

13.01.2021

İLAN

İlçemiz Orta Mahallesi 69 ada 78 nolu parsel sahipleri taşınmazlarına inşaat yaptırmak istediklerini ve 69 ada 47 nolu komşu parsel ile şuyulu durumda olduklarından, 47 nolu taşınmaz ile birleşmeden inşaat yapamadıklarından ilgili parsellerin birleştirilmesi için anlaşmak üzere ilgili parsel sahiplerine ulaşamadıklarını belirterek ilgili imar kanunu ve yönetmelikte belirtilen hükümlere göre mağduriyetlerinin giderilmelerini talep etmektedirler. Bu nedenle 3194 sayılı İmar Kanununun ifraz ve tevhid başlıklı 15.maddesinde “Mevcut hâliyle yapılaşmaya elverişli olmayan imar parsellerinde; maliklerden birinin talebi üzerine veya doğrudan, parsel maliklerine kendi aralarında anlaşmaları için yapacağı tebliğden itibaren üç ay içerisinde maliklerce anlaşma sağlanamaması hâlinde, resen tevhit ve fiilî duruma göre ifraz yoluyla işlem yapmaya ilgili idare yetkilidir.” hükmüne göre ve yine; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ifraz ve tevhit başlıklı 7.maddesinin 3.fıkrasında "Mevcut haliyle yapılaşmaya elverişli olmayan parsellere ilişkin olarak, ilgili idarenin tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde parsellerin maliklerinin kendi aralarında anlaşamadığı takdirde resen tevhit ve ifraz yoluyla işlem yapmaya ilgili idare yetkilidir." hükümlerine göre kanun ve yönetmelikte geçen 3 ay süre içerisinde 69 ada 78 parsel sahipleri ile anlaşılamadığı takdirde 47 parsel nolu taşınmaz ile ilgili inşaat izni isteyen 78 parsel nolu taşınmazların resen tevhid edilmeleri yönünde Belediyemizce gerekli işlemler tesis edilecektir. Söz konusu Orta Mahalle 69 ada 47 nolu parsel hissedarlarına diğer parselle anlaşmaları için ilgili kanun ve yönetmelik gereği gerekli tebligatlar yapılmış olup, hissedarlardan yurtdışında bulunan REFAİTTİN ZENGİN ve Mekansal Adres Kayıt Sisteminde adres bilgileri bulunmayan MAKBULE AYAN ' a tebligat yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında 15(Onbeş) gün süre ile Belediyemiz ilan panosunda, gazetede ve internet sitesinde ilan edilmesi gerekmektedir. Söz konu parsellere ait imar plan örneği ekte sunulmuştur.