ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN (05.02.2020)
Geri
2020-02-051-İhale  Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda 13.02.2020 Perşembe günü saat 10'de başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
2- İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde  Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.
3- İhaleye iştirak  edecek olanlar   aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir..
İSTEKLİLERDEN (GERÇEK KİŞİ ) İSTENECEK BELGELER
a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,( Her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacak)
b) Teklif Mektubu (Sadece kapalı Teklif Usulü için, Şartname eklerinde örneği mevcut)
c) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
d) Gerçek kişiler için Nüfus Kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden)
e) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)
f) Gerçek kişiler için İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,
g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtl olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
    4-İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.
    5- Söz konusu gayrımenkullerin satışı ile ilgili detaylar  şartname ve eklerinde görülebilecektir.
    6-  İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen  Belediye Encümeni yetkilidir
İlan olunur.