ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
Özel Kalem Müdürlüğü
Geri

Özel kalem müdürü; birimlere genel hükümlerle verilen görev, yetki ve sorumluluk kapsamında Başkana bağlı olarak Başkanın vereceği görevleri yapar.

 1. Başkanlık makamı tarafından verilen görevleri yapmak, söz konusu görevlerle ilgili resmî yazışmaları yürütmek, dosyalar düzenlemek ve muhafaza etmek.
 2. Belediye Başkanının protokolle ve vatandaşla olan görüşmelerini sağlamak ve randevu taleplerini iletmek.
 3. Belediye Başkanının imzalaması, onaylaması gereken evrakların sunulmasını ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.
 4. Belediye Başkanının emirlerini ilgili belediye ve birimlerine iletmek ve sonuçlarını takip etmek.
 5. Başkanlığa ulaşan her türlü dilek, şikâyet, öneri ve benzeri konuların izlenmesi ile sonuçlarından ilgililere en kısa zamanda bilgi verilmesini sağlamak.
 6. Belediye Başkanının emirleri doğrultusunda tüm birimlerin çalışmalarını günlük veya haftalık faaliyetler halinde hazırlatarak Belediye Başkanına iletilmesini sağlamak.
 7. Başkanlıkça istenecek veya Başkanlığa sunulacak konularla ilgili, verilmesi müdürlükçe zorunlu ve yararlı görülecek tamamlayıcı bilgi ve dokümanların sağlanması ve konularla ilgili gerekli derleme, araştırma ve incelemelerin yapılması veya ilgili birimlere yaptırılmasını sağlamak.
 8. Başkanlık tarafından yayımlanan genelgelerin dağıtımını sağlamak, takip etmek ve gerekli dosyalama, ciltleme işlemlerini yürütmek.
 9. Başkanlık ve müdürlüğün gerekli olan her türlü demirbaş eşya ve kırtasiye vb. malzemelerin tedarikinin sağlanması ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak ve bununla ilgili kayıtları düzenlemek.
 10. Belediye Başkanının vereceği tüm görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve esaslar doğrultusunda yerine getirmek.
 11. Belediyenin davetlisi olarak belediye hizmetleri ile ilgili yapılacak toplantılara katılmak üzere yurt içinden, gerekse yurt dışından gelecek olan belediye konuklarının yeme, içme, barınma, ulaşım ve ağırlanması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.
 12. Özel Kalem Müdürlüğü, birimlerin planlı ve programlı şekilde çalışmalarını düzenlemek, personel arasında iş birliği kurulmasını sağlamak, çalışmaları izlemek ve denetlemek.
 13. Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün resmî işlerin sevk ve idaresini yaparak lüzumlu denetlemeleri yapmak, işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak.
 14. Başkanın şahıs ve heyetlerle yapılacak olan temasları, randevuları, toplantı ve çağrıları, katılma zamanlarını Başkanın iş ve özel durumlarına göre düzenlemek, durumu kendilerine bildirmek, gerektiğinde hatırlatmalarda bulunmak, görüşme ve temasların aksamadan yapılmasını sağlamak.
 15. Kanunları, yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayımları almak, abone olmak, çalışma verimini arttırmak amacı ile ilgililerin yararına sunmak.
 16. Müdürlüğün çalışmalarını belediyenin diğer birimleri ile iş birliği ve yardımlaşma esasına göre yönetmek, verimin yüksek tutulması için gerekli tedbirleri almak, müdürlükteki dosya ve yazışmaların eksiksiz ve usulüne uygun olarak düzenlenmesi ile ilgililerin yararlanmasına hazır bulundurulmasını sağlamak.
 17. Kendisine verilen talimata göre resmî veya özel tebrik, teşekkür, taziye ve benzeri konulara ait kart, mektup, faks veya telgrafların cevaplarını yazmak veya yazdırmak.
 18. Makamca gerekli görüldüğü takdirde yerli ve yabancı misafirleri karşılamak, misafir bulundukları sürece resmî ve özel işlerinde kendilerine yardım edilmesini sağlamak. Yurt içi, yurt dışı, uluslararası kongre, konferans ve toplantılarla veya bu vesilelerle düzenlenen yemek, kabul, resmî vb. gibi sosyal faaliyetleri koordine ederek düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak.
 19. Müdürlüğe verilen sözlü veya yazılı emir, bilgi ve tavsiyeleri not ederek ilgililere bildirilmesini veya duyurulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların sonucunu izlemek ve konu hakkında makama bilgi vermek. Gereken hallerde gizliliğin sağlanması için her türlü tedbiri almak.
 20. Müdür çeşitli kanun, mevzuat, yönetmelik ile kendisine verilen görevleri iyi bir şekilde ve zamanında yapmak ve yaptırmaktan sorumlu olup doğrudan Başkana bağlı olarak görev yapmaktadır.

 

Özel Kalem Müdürü Kamil ÖZTÜRK

444 90 55/ Dahili: 301