ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Geri

I.TANIM

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Çarşamba Belediye Başkanlığının amaçları, prensipleri, politikaları 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5366 sayılı Tebligat Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu, 237 sayılı Taşıt Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile Belediye Başkanı ve diğer üst yönetimin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, müdürlük bütçesine uygun olarak Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda iş ve işlemleri yürütür.

 

II. MİSYON

Belediyemizin kalite politikası doğrultusunda halkımıza hizmetin daha iyi ve hızlı bir şekilde götürülmesi noktasında diğer müdürlüklerle de koordineli olarak çalışarak müdürlüğümüze yasalar ve idarece verilen kamu hizmetini Mali Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması, Saydamlık, Hakkaniyet ve Hesap Verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmektir.

 

III.VİZYON

“Sorunlara çözüm üreten, yarınları inşa eden” belediyecilik anlayışında müdürlüğümüzün öncü ve örnek olması.

 

IV. TEMEL İLKELER

Destek Hizmetleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık ve açıklık,

Hizmetlerin temin sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensiplerinden hareketle etkinlik,

Nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle verimlilik,

Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde sosyal belediyecilik,

Hizmetlerde kalite ve vatandaş memnuniyeti,

Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon temel ilkeleri esas alınır.

 

Destek Hizmetleri Müdürü: Fazıl KESKİN

444 90 55 / 252