ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Geri

Belediye sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şarlarına uygun teşekkülünü sağlamak.

 

Kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını ve değişikliklerini yapmak veya yaptırmak.

 

Belediye Meclisine sunmak, Belediye Meclislerince uygun görülen ve onay-ilan aşaması tamamlanarak kesinleşen imar planlarının, parselasyon planlarını yapmak/yaptırmak, karar alınmak üzere Kadastro/Tapu Müdürlüklerine iletmek.

 

Yetki sınırları içinde bulunan tüm alanlarda imar düzenlemesi yapmak suretiyle daha iyi ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmak, bu amaçla halkı bilgilendirmek.

 

İnşaat ruhsatı ve eklerine uygun olarak biten binalara mevzuat doğrultusunda, Yapı Kullanma İzin Belgesi vermek.

 

İmarlı bölgede inşaatı devam eden ya da biten yapılardaki ruhsat ve eklerine aykırı hususların tespiti halinde mevzuat doğrultusunda işlem yaparak yaptırımları uygulamak ve uygulatmak.    

 

İlçe halkının yaşam kalitesini artıracak mekânsal projeler üretmek.

 

İmar ve Şehircilik Müdürü: Seyfullah GÜNDOĞDU

444 90 55/ Dahili 222