ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN (17.08.23)
Geri
2023-08-17

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  İLAN

 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile 25.08.2023 Cuma günü saat 10.00’da ihale edilerek satılacaktır.

MADDE 1- Belediyemize ait Sarıcalı Mahallesi 972 ada, 1nolu, parseldeki 3.428,62 m2 arsanın muhammen satış bedeli 25.028.926 TL olup Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 750.868 TL dir.

MADDE 2- İHALENİN NEREDEYAPILACAĞI: İhale Belediyemiz 2.Kat toplantı salonunda yapılacaktır.

MADDE 3- TEKLİFLERİN İHALE TARİHİ VE SAATİNE KADAR VERİLECEĞİ YER:

İhaleye teklif verecekler: İhale zarflarını,  Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne en geç ihale günü olan 25.08.2023 tarih ve saat 09.30’a kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. İhale zarflarına tekliflerin hangi işe ait olduğu, isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin en geç ihale günü olan 25.08.2023 tarih ve saat 09:30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.

MADDE 4- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda istenilen belgeleri sunmaları gerekir:

GERÇEK KİŞİLER

a. Nüfus cüzdan Fotokopisi.

b. Kanuni ikametgâh belgesi.

c. Türkiye’de tebligat için adres beyanı

d.Geçici Teminat bedellerin ödendiğine dair Makbuz aslı veya teminat mektubu.(Her bir bağımsız bölüm için % 3 geçici teminat yatırılacaktır.)

e.Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

f. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi.

TÜZEL KİŞİLER

a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuz aslı veya teminat mektubu. (Her bir bağımsız bölüm için % 3 geçici teminat yatırılacaktır.)

d. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi.

e. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

f. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı aynı zarf içinde sunmaları zorunludur.

 Tüm bu belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacak, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanacaktır.

MADDE 5- İhale şartnameleri ve ekleri istek halinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir ve ücretsiz olarak görülebilir.

MADDE 6- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 7- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir.

MADDE 8- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

MADDE 9- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.