ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN 23.12.22
Geri
2022-12-23

İlçemizin Tapuda, Samsun ili,Çarşamba İlçesi Beyyenice Mahallesi 161-162 ve 163 – Adada bulunan taşınmazlar  üzerine Tekstil,Konfeksiyon Atölyesi-Fabrikası (dikiş, konfeksiyon, dokuma, örme, ayakkabı imalatı gibi giyim ürünlerini ve yine ev tekstiline ilişkin koltuk,halı,perde imalat ve döşeme vb işleri ayrıca fabrikaların ihtiyacı olan fermuar,düğme vs ürünlerin üretimi)yapılması amacıyla  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a    maddesi uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile 27.12.2022  Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde satışı yapılacaktır.
MADDE 1- Muhammen bedelleri,
1-  Beyyenice Mahallesi 161 ada 5 parselde kayıtlı 6.689,19 m2 alanın  muhammen satış bedeli 3.345.000 TL olup % 3 Geçiçi teminatı 100.350 TL’dir .İhale saati 10.00
2-  Beyyenice Mahallesi 162 ada 1 parselde kayıtlı 3.000 m2 alanın  muhammen satış bedeli 1.500.000 TL olup % 3 Geçiçi teminatı 45.000 TL’dir.İhale saati 10.10
3-  Beyyenice Mahallesi  162 ada 2 parselde kayıtlı 3.000 m2 alanın  muhammen satış bedeli 1.500.000 TL olup % 3 Geçiçi teminatı 45.000 TL’dir.İhale saati 10.20
4-Beyyenice Mahallesi 162 ada 6 parselde kayıtlı 3.811,80 m2 alanın  muhammen satış bedeli 1.906.000 TL olup % 3 Geçiçi teminatı 57.180 TL’dir.İhale saati 10.30
5-Beyyenice Mahallesi  163 ada 1 parselde kayıtlı 6.000 m2 alanın  muhammen satış bedeli 3.000.000 TL olup % 3 Geçici teminatı 90.000 TL’dir. İhale saati 10.40
MADDE 2- İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde  Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak temin edilebilir.
MADDE 3 –VERGİ, RESİM VE HARÇLAR İLE SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ DİĞER GİDERLER
İhaleden doğan her türlü vergi,  Resim, Harçlar,  sözleşme giderleri, karar damga harçları, uygulama proje giderleri, işyeri açma ruhsatlar izinler ve diğer giderler alıcı tarafından ödenecektir.
MADDE 4- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda istenilen belgeleri sunmaları gerekir:
GERÇEK KİŞİLER
a. Nüfus cüzdan Fotokopisi.
b. Kanuni ikametgâh belgesi.
c. Türkiye’de tebligat için adres beyanı
d. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuz aslı veya teminat mektubu.(Her bir bağımsız bölüm için % 3 geçici teminat yatırılacaktır.)
e. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
f. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi.
TÜZEL KİŞİLER
a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuz aslı veya teminat mektubu. .(Her bir bağımsız bölüm için % 3 geçici teminat yatırılacaktır.)
d. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi.
e. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
f. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı aynı zarf içinde sunmaları zorunludur.
 Tüm bu belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacak, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanacaktır.

MADDE 5- TEKLİFLERİN İHALE TARİHİ VE SAATİNE KADAR VERİLECEĞİ YER:

 İhaleye teklif verecekler: İhale zarflarını,  Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne en geç ihale günü olan 27.12.2022 tarih ve saat 09:30’a kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. İhale zarflarına tekliflerin hangi işe ait olduğu, isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin en geç ihale günü olan 27.12.2022 tarih ve saat 09:30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır
MADDE 6-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.
MADDE 7- Bahse konu taşınmazların ihalesi 27.12.2022 Salı günü saat 10:00 da Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılmaya başlanacaktır.
MADDE 8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.