ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
Çarşamba Belediyesi Taşınmaz İhale ilanı 08.01.2020
Geri
2021-01-08

                                    ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                                                          İLAN

 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine göre (açık teklif usulü) satılacaktır.

 

S.No 

Mahalle

Nitelik

Ada

Parsel

M2

Muhammen

Bedel

Geçici 

Teminat

1

 

Helvacalı

 Arsa

120

15

4.881,05

3.660.000

110.000

2

Sarıcalı

Arsa

1044

2

557,18

   425.000

  13.000

3

Sarıcalı

Arsa

1044

7

801,33

   626.000

  19.000

4

Sarıcalı

Arsa

 972

1

3428,62

5.142.000

155.000

5

Beyyenice

Arsa

110

1

510,65

   280.000

    8.500

6

Orta

İşyeri

102

54

46

1.840.000

  56.000

7

Orta

İşyeri

102

25

15

     13.500

       405

8

Orta

İşyeri

102

26

16

     14.400

       435

9

Orta

İşyeri

102

27

15

     13.500

       405

10

Hasabahçe

Arsa

214

5

256.08

     55.000

    1.650

11

Dikbıyık

Arsa

113

13

293,63

     76.350

    2.300

12

Paşayazı

Tarla

102

62

8396,58

   300.000

    9.000

 

 

 

 

 

 

 

 

1-İhale Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda 19.01.2021 Salı günü saat 10'.30 da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2- İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

3- İhaleye iştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.  

İSTEKLİLERDEN (GERÇEK KİŞİ ) İSTENECEK BELGELER

     a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,( Her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacak)

    b) Teklif Mektubu (Sadece kapalı Teklif Usulü için, Şartname eklerinde örneği mevcut)

    c) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

    d) Gerçek kişiler için Nüfus Kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden)

    e) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

    f) Gerçek kişiler için İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

    g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

            4-İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

            5- Söz konusu gayrimenkullerin satışı ile ilgili detaylar şartname ve eklerinde görülebilecektir.

            6-  İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Belediye Encümeni yetkilidir

              İlan olunur.